Molecular Model Set – Organic Stereo Chemistry Set – Teacher , PS / PE

Molecular Model Set – Organic Stereo Chemistry Set – Teacher , PS / PE

SKU: 12043.5 Categories: ,

Description

ELEMENTS :
HYDROGEN (I , II) – 66
CARBON (IV , V) – 44
OXYGEN (I , II , IV) – 20
NITROGEN (IV , V) – 12
PHOSPHORUS (IV , V) – 5